فجرطلوعظهرعصر مغربعشاء
اسلو

Innmeldingsskjema

تعلیم ترتیل و تجوید قرآن کریم جمعه ها ساعت هجده الی بیست

تعلیم قرآن کریم برای خانم ها

ترجمه و تفسیر آسان قرآن کریم هر یکشنبه از ساعت سیزده الی شانزده

ترجمه قرآن کریم و حدیث

آموزش زبان فارسی برای اطفال هر یکشنبه از ساعت سیزده الی شانزده

آموزش زبان فارسی

آموزش قرآن کریم برای اطفال هر یکشنبه از ساعت سیزده تا چهارده

آموزش قرآن کریم برای اطفال